دیدار مقیمی استاندار مرکزی از رهجویان امید

دیدار مقیمی استاندار مرکزی از رهجویان امید