دیدار حسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی از رهجویان امید

دیدار حسن آصفری نماینده مجلس شورای اسلامی از رهجویان امید